Odległości między obiektami budowlanymi

Kiedy nabywamy działkę, zwykle w głowie szybko pojawiają się nam plany jej zagospodarowania. Myślimy o domu mieszkalnym, garażu, ogrodzeniu, zielonych nasadzeniach i innych obiektach. Oczywiście nasze marzenia muszą spotkać się z rzeczywistością. Wtedy okazuje się często, że rozmieszczenie planowanych obiektów na posesji musi być zmodyfikowane. W grę bowiem wchodzą przepisy o odpowiednich odległościach obiektów od granicy z innymi działkami czy od drogi. Warto poznać wcześniej przepisy w tym zakresie.

Odległości domu od granicy działki

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek na działce budowlanej trzeba usytuować w konkretnej minimalnej odległości od granicy działki. Jest tak zarówno, jeśli naszym „sąsiadem” jest działka budowlana, jak i rolna.

Odległości te to zasadniczo 4 metry – dla ścian, w których umieszczamy otwory okienne lub drzwiowe. Mogą to być też 3 metry – w sytuacji ścian bez otworów drzwiowych i okiennych. Te drugie jednak, jak wiadomo, nie są zbyt praktyczne i popularne w domach jednorodzinnych, jednak niektóre projekty je zakładają.

Gdy dopuszcza to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, możemy budynek zbliżyć bardziej do granicy działki. Będzie to odległość 1,5 metra lub nawet bliżej – aż do budowy bezpośrednio przy granicy. Dotyczy to jednak ścian w pełni zabudowanych (bez drzwi i okien).

Jeśli planujemy dobudowę budynku do już istniejącego, możemy rozważać budowę w granicy działki. Musi to jednak przewidywać plan miejscowy albo uzyskana przez nas decyzja o warunkach zabudowy. Wówczas jednak konieczna staje się ściana oddzielenia przeciwpożarowego (jej definicję i parametry określają konkretne przepisy).

Odległości innych obiektów od granicy działki

Wśród innych obiektów użytecznych na posesji z domem mieszkalnym często znajduje się studnia – z wodą pitną bądź użytkową. Ona także nie może być umiejscowiona dowolnie. Zgodnie z rozporządzeniem, które było wcześniej wspomniane, odległość studni jest liczona od osi studni i musi wynosić minimum:

  • 5 m od granicy działki,
  • 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
  • 15 m od budynków inwentarskich, silosów, budynków gospodarskich itd.,
  • 30 m od przewodu kanalizacji,
  • 70 m od m.in. wybiegu dla zwierząt hodowlanych.

Gdy studnia ma służyć dwóm działkom, dopuszczalne jest jej sytuowanie bliżej granicy niż w odległości 5 m lub nawet w samej granicy. Musi jednak spełniać pozostałe warunki związane z jej usytuowaniem (odległościami).

Zwykle też na etapie projektowania domu, jego budowy lub tuż po zamieszkaniu chcemy urządzić ogród. Pojawiają się pytania o sadzanie drzew i krzewów w granicy. Warto pamiętać, że przepisy nie mówią dokładnie, jak mamy postępować. Należy jednak kierować się dobrem i nas, i sąsiadów. Z tego względu sadzenie w samej granicy może być ryzykowne. Po kilku latach gałęzie i korzenie przejdą na stronę sąsiada, który będzie miał prawo do ich usunięcia. Warto więc zawczasu nasze nasadzenia nieco oddalić od granicy działki.

Obiekty budowlane a odległość od drogi gminnej

Obiekt budowlany to budynek wraz z instalacjami oraz urządzeniami technicznymi. Budowla, która stanowi całość techniczno-użytkową razem z urządzeniami oraz instalacjami, też jest obiektem budowlanym. Również obiekty małej architektury stanowią obiekt budowlany. Także zatem ogrodzenie (płot wykonany z różnych materiałów) to obiekt budowlany.

Do wszystkich obiektów budowlanych należy zastosować odpowiednie odległości – oddalenia od drogi. W przypadku drogi gminnej odległość ta wynosi 6 metrów. Większa jest przy drodze wojewódzkiej lub powiatowej – 8 m, przy drodze krajowej – 10 m.

Zbliżenie ogrodzenia do drogi na mniejszą odległość możliwe jest tylko za zgodą zarządcy tejże drogi.

Bibliografia:

Informacja prawna