Melioracja pól – co to jest i co trzeba wiedzieć?

melioracja pól

Ulewne opady powodują niszczenie upraw w skutek zbierania się wody na polu. Idealnym rozwiązaniem okazuje się melioracja gruntów. Sprawdź, jakie usługi melioracyjne poradzą sobie z nieodpowiednią pogodą i poprawią zdolności produkcyjne gleb.

Melioracja – co to jest?

Melioracja ma na celu działania, które poprawią i utrzymają na wysokim poziomie jakość gruntów, a przede wszystkim gruntów rolnych. Jakie zadania obejmuje? Chodzi szczególnie o odpowiednie nawadnianie, odwadnianie oraz drenaż.

Melioracja pola

Melioracje odwadniające służą usuwaniu nadmiaru wody z profilu gleby, co przyczynia się do lepszego napowietrzenia wierzchniej warstwy gleby oraz poprawienia jej warunków plonowych. Drenaż jest jedną z metod odwadniania terenu.

Drenażem nazywamy odprowadzenie nadmiaru wody z gruntu, dzięki użyciu sączków ceramicznych, betonowych bądź z plastyfikowanego polichlorku winylu. Podczas projektowania oraz wykonania drenażu uwzględnia się: ukształtowanie terenu, możliwości odprowadzenia wody z drenażu, warunki spływu wód powierzchniowych, występowanie w pobliżu naturalnych ścieków oraz zbiorników wodnych, występowanie wód gruntowych, a także właściwości fizyczne i chemiczne wód oraz gruntów.

Szczególnie znany jest drenaż poziomy, ponieważ woda odsączana jest do sączków, a następnie odprowadzona do zbieraczy oraz kolektorów i ostatecznie trafia do odbiorników, na przykład do otwartego rowu. Drenowanie poziome służy trwałemu obniżaniu zwierciadła wody gruntowej.

Rurociąg drenarski układa się stosując gotowe węże o długości 50 mb. Układ zależy od założeń projektu. Poprawne ułożenie zagwarantuje odprowadzanie wody, natomiast w przypadku wadliwego funkcjonowania drenażu przyczynami mogą być złe ułożenie rur drenarskich (niepoprawne odbieranie wody, brak odpowiedniego spadku, załamanie węża) czy zamulenie nieczystościami. Ciągi układa się z rury o tej samej średnicy, w prostej linii, ze spadkiem według projektu, bez uskoków oraz sfałdowań. Należy pamiętać, że układane rury muszą znajdować się na głębokości większej od strefy zamarzania (1,10÷1,20 m). Rurociąg osuszający ze zbieraczem skupia się w jednym poziomie bądź wprowadza się go od góry, tworząc w ten sposób małą kaskadę. Gdy przebija się rurę zbieracza w celu wprowadzenia w otwór sączka osuszającego, koniecznie trzeba zabezpieczyć połączenie, aby nie doprowadzić do zamulenia. Drenaż zabezpiecza się odpowiednią obsypką przed zamuleniem. Drenaż, który wykonany jest zgodnie z projektem pracuje nawet 75 lat.

Jeśli potrzebujesz pomocy z melioracją pola to poznaj ofertę firmy Szczucki – Roboty ziemne Gdańsk.

Informacja prawna