Dziennik budowy – czym jest i jak go prowadzić?

Dziennik budowy to dokument niezbędny przy prowadzeniu każdej budowy, gdzie zapisywane są wszystkie informacje dotyczące realizowanych w jej trakcie prac. Za posiadanie dziennika budowy odpowiedzialny jest każdy inwestor, występujący o decyzję o pozwoleniu na budowę, z której wydaniem wiąże się również uzyskanie dziennika budowy. Decyzja o pozwoleniu na budowę oraz jej dziennik występują więc nierozłącznie.

Dziennik budowy gdzie kupić i jaka jest cena?

Dziennik można zakupić w miejscu rejestracji dziennika budowy (starostwie powiatowym właściwym dla miejsca budowy) lub w miejscach sprzedających druki biurowe. Inwestor lub właściciel obiektu budowanego kupuje samodzielnie dziennik budowy cena takiego dokumentu to kilkanaście złotych.

Wniosek o wydanie dziennika budowy

Wniosek o wydanie dziennika budowy składa się jeszcze przed rozpoczęciem prac, a po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Może go złożyć samodzielnie inwestor, właściciel budynku lub działający w ich imieniu pełnomocnik. W takim przypadku wniosek podlega dodatkowej opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wydanie dziennika budowy inwestorowi lub właścicielowi jest bezpłatne.

Rejestracja dziennika budowy

Dziennik budowy jest ważny po jego zarejestrowaniu i opieczętowaniu. Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy również składa się w starostwie powiatowym odpowiednim dla miejsca prowadzenia budowy. We wniosku muszą znaleźć się takie informacje, jak numer wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę, klauzula ostateczności decyzji oraz jej data, dane osobowe inwestora (lub pełnomocnika), rodzaj i nazwa zamierzenia budowlanego, rodzaj i nazwa obiektu lub zespołu budowlanego, adres inwestycji oraz oznaczenia geodezyjne terenu. Muszą się w nim znaleźć także ksero decyzji o pozwoleniu na budowę, oryginał lub odpis udzielenia pełnomocnictwa (w przypadku jego udzielania), potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli wniosek składa pełnomocnik) oraz oryginał dziennika budowlanego, jeśli składany jest wniosek o przedłużenie dziennika budowy (jeśli od jego rejestracji minęły 3 lata). Dokument wydawany jest w ciągu trzech dni roboczych od daty złożenia wniosku o jego rejestrację.

Jak wygląda dziennik budowy?

Dokument ten ma format książki A4 z podwójnymi stronami, czyli stroną oryginalną oraz kopią. Na każdej stronie powinna znaleźć się pieczęć organu wydającego dokument, co stanowi zabezpieczenie przed próbami oszustwa. Na jego stronie tytułowej zamieszcza się datę wydania dziennika budowy, liczbę stron oraz numer, dane dotyczące inwestora robót budowlanych lub właściciela, dane kierowników budowy lub kierowników robót budowlanych, rodzaj prowadzonych robót budowlanych, adres ich prowadzenia, data i numer wydania pozwolenia budowlanego oraz pouczenie dotyczące prowadzenia dziennika i odpowiedzialności za niego zgodnie z Prawem budowlanym.

Kolejne strony dziennika budowy wypełniane są informacjami dotyczącymi przebiegu robót budowlanych oraz ewentualnymi nieprawidłowościami. Każdy wpis powinien być opatrzony datą, danymi osobowymi, informacjami o funkcji oraz podpisem osoby dokonującej wpisu. Osobnego wpisu dokonuje się w przypadku inspekcji ze strony organów nadzoru budowlanego i powinien on zostać podpisany przez osoby dokonujące takiej kontroli. Również zmiana kierownika budowy wymaga wpisu z datą określającego obecny stan robót budowlanych i zabezpieczenia przekazywane przez dotychczasowego kierownika, podpisanego przez kierownika przekazującego roboty budowlane oraz osoby przejmującej jego funkcję.

Kto wprowadza wpisy do dziennika budowy?

Katalog osób uprawnionych do wprowadzania wpisów do dziennika budowy jest ściśle określony obowiązującymi przepisami prawa. Są to: właściciel i inwestor robót budowlanych, projektant, kierownik budowy oraz robót budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego, osoby odpowiedzialne za czynność geodezyjne na terenie budowy i pracownicy organów nadzoru budowlanego lub innych organów uprawnionych do dokonywania kontroli.

Gdzie powinien znajdować się dziennik budowy?

Dziennik powinien być dostępny dla wszystkich osób upoważnionych do dokonywania w nim wpisów, na terenie budowy lub rozbiórki. Ważne jest, aby przechowywać go w takim miejscu, z którego nie może on zostać skradziony, uszkodzony ani zniszczony. Za właściwy stan, przechowywanie oraz prawidłowe prowadzenie dziennika budowy na jej terenie odpowiedzialny jest kierownik budowy. To również on może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jego brak, zgodnie z art. 95 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane – jako osoba, która nie spełnia lub w sposób niedbały wypełnia swoje obowiązki. W ustawie – Prawo budowlane przewidziana jest także sankcja karna za prowadzenie budowy bez dziennika budowy w postaci grzywny, która zostaje orzeczona na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgubiony dziennik budowy

Ustawa – Prawo budowlane ani rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 roku (z późn. zm.) nie uściślają, co należy zrobić w sytuacji zgubienia dziennika budowy. Brak również informacji o możliwości uzyskania duplikatu dziennika budowy. W przypadku zagubienia tego dokumentu należy więc wystąpić o uzyskanie nowego dziennika budowy dla tej samej inwestycji.

Co zrobić z dziennikiem budowy po zakończeniu prac budowlanych?

Zakończenie robót budowlanych odnotowywane jest w dzienniku budowy odpowiednim oświadczeniem kierownika budowy dotyczącym zgodności przeprowadzonych robót budowlanych z projektem, otrzymanym pozwoleniem na budowę i przepisami prawa budowlanego. Powinna znaleźć się w nim również adnotacja dotycząca zakresu odstępstw w stosunku do pierwotnego planu.

Następnie należy złożyć zawiadomienie w odpowiednim organie o zakończeniu robót budowlanych i złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Do zawiadomienia oraz wniosku dołącza się oryginał dziennika, a jego kopia stanowi część dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z przepisami powinna ona wraz z pozostałą dokumentacją pozostać w posiadaniu użytkownika obiektu budowlanego.

Informacja prawna