Inwentaryzacja przyrodnicza krok po kroku – jak przebiega?

Krok 1. Przygotowania do inwentaryzacji

Większość inwestycji o charakterze budowlanym (budowa dróg, budynków, linii energetycznych i nie tylko) niesie za sobą ryzyko wyrządzenia szkody środowisku naturalnemu (ścięcia drzew, przypadkowego zabicia zwierząt, zniszczenia lęgowisk). Z tego względu przy tego typu inwestycjach zazwyczaj niezbędne jest sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej.

Przebieg inwentaryzacji przyrodniczej jest znacznie bardziej złożony niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Pokrótce można opisać ten proces jako sporządzanie spisu wszystkich elementów przyrody znajdujących się na danym obszarze i nadawanie im określonych wartości, natomiast w praktyce jest on bardziej rozległy. Poniżej wyjaśnimy krok po kroku, jak wygląda przeprowadzanie inwentaryzacji (i dlaczego jest ona tak istotna). Zapraszamy!

Po tym, jak szczegóły zlecenia zostaną uzgodnione, ale przed tym, kiedy inwentaryzacja na dobre się rozpocznie, następuje etap przygotowania. Trzeba pamiętać bowiem, że inwentaryzacja przyrodnicza to nie tylko pójście na dany teren i zapisanie tego, co się widzi. Zanim w ogóle zostaną podjęte jakieś prace w zakresie katalogowania i waloryzacji, trzeba między innymi precyzyjnie wyznaczyć granice danego obszaru, a następnie wykonać jego mapę.

Bardzo ważne jest także zapoznanie się z historią terenu, na którym ma być zrealizowana inwestycja i zapoznanie się z wykonanymi dotychczas mapami, opracowaniami, spisami i innymi publikacjami. Posiadanie pełnego oglądu sytuacji może przydać się podczas sporządzania dokumentów związanych z inwentaryzacją.

Jest to istotne, ponieważ jakiekolwiek błędy i braki w dokumentacji z dużym prawdopodobieństwem zostaną wykryte przez organ weryfikujący. Konieczne będzie wtedy naniesienie poprawek i oczekiwanie na ich akceptację, co przedłuży okres oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie lub kontynuowanie prac budowlanych.

Krok 2. Inwentaryzacja przyrodnicza wskazanego obszaru

Dopiero po dopełnieniu wszystkich wymienionych wyżej formalności eksperci z różnych dziedzin zajmują się obserwacją, zapisywaniem i fotografowaniem poszczególnych elementów przyrody (flory, fauny i przyrody nieożywionej) na danym obszarze.

W zależności od rodzaju terenu, w inwentaryzację mogą być zaangażowani między innymi eksperci od ptaków, drzew i krzewów, innych roślin, ssaków, ryb i nie tylko. Dokumentują oni precyzyjnie zachowanie poszczególnych zwierząt na przestrzeni różnych cykli życiowych.

Krok 3. Stworzenie dokumentacji

Kiedy już wszystkie niezbędne informacje zostaną zebrane, nadejdzie czas na połączenie ich w jedną całość i stworzenie finalnej dokumentacji dla przeprowadzonej inwentaryzacji. Na tym etapie specjaliści dokonują też waloryzacji przyrodniczej, czyli nadają określoną wartość poszczególnym elementom przyrody w oparciu o to, jak ważną rolę odgrywają na danym obszarze.

Informacja prawna