Na czym polegają przeglądy przeciwpożarowe?

Samo solidne wykonanie instalacji przeciwpożarowej w danym obiekcie nie jest gwarancją, że z czasem jej poszczególne elementy będą działać w pełni sprawnie. Dlatego niezbędne jest wykonywanie przeglądów przeciwpożarowych, które mają na celu sprawdzenie czy instalacja działa bez zarzutu i czy konieczne jest poddanie jej serwisowi. W skład przeglądów wchodzą konkretne czynności.

Dlaczego należy regularnie wykonywać przeglądy przeciwpożarowe i co wchodzi w ich zakres?

Regularny serwis instalacji przeciwpożarowej to niezbędna kwestia, by móc zadbać o sprawność wszystkich urządzeń i tym samym o bezpieczeństwo obiektu. Dlatego podczas prac wykonuje się takie czynności jak:

 • sprawdzenie aktualności przeglądu technicznego wszystkich urządzeń;
 • dokonanie konserwacji poszczególnych urządzeń w obiekcie, tj. urządzeń gaśniczych, by móc szybko wykryć ewentualne wady i usterki, które mają wpływ na bezpieczeństwo oraz na działanie całej instalacji;
 • usuwanie usterek, które pojawiły się w urządzeniach gaśniczych.

Co do zasady kwestie tworzenia w budynkach systemu zabezpieczeń na wypadek pożaru regulują w budynkach przepisy o ochronie przeciwpożarowej. To one nakładają na właścicieli obowiązki co do zabezpieczania instalacji, umiejscowienia danych urządzeń czy inne kwestie mające wpływ na jakość i bezpieczeństwo pracy w danym obiekcie na wypadek pożaru. To właśnie właściciel w pełni odpowiada za sprawność działania całego systemu, a tą można na bieżąco monitorować tylko poprzez regularne sprawdzanie całego systemu przeciwpożarowego oraz przeglądy. Dlatego wskazuje się, że dla kwestii bezpieczeństwa przeglądy powinny odbywać się co najmniej raz do roku, choć nie jest to normą.

W praktyce bowiem należy je wykonać także wtedy, kiedy w obiekcie dochodzi do remontów i modyfikacji mających wpływ na kwestie istotne w zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Tylko ponowne sprawdzenie w takiej sytuacji działania systemów przeciwpożarowych może dać pełny obraz tego czy działają sprawne i będą niezawodne w sytuacji zagrożenia.

Jakie dokumenty są potwierdzeniem przeprowadzanych przeglądów przeciwpożarowych?

Potwierdzeniem prowadzenia przeglądów są powstałe z nich protokoły, które stanowią przede wszystkim dokumenty niezbędne do posiadania przez prawo. To też ważne źródło danych co do bezpieczeństwa w danym budynku. Podpowiadają kiedy np. kończy się termin ważności gaśnicy albo wskazują na usterki w instalacji, które powinny być szybko usunięte. W takiej sytuacji właściciel obiektu jest zobowiązany do tego, by jak najszybciej zadbać o naprawę i wymianę, a tym samym zagwarantować bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Przeglądy przeciwpożarowe mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez uprawnione do tego osoby. Są to najczęściej osoby, które posiadają licencję, a także tytuł technika lub inżyniera pożarnictwa. Niezbędne jest ponadto posiadania właściwych kursów. W praktyce wiele firm decyduje się zlecić regularne przeglądy przeciwpożarowe firmom, które współpracują z nimi na stałe.

Jakie regulacje prawne wskazują na konieczność dokonywania przeglądów przeciwpożarowych?

Wskazuje się, że o regularne przeglądy przeciwpożarowe powinien dbać sam właściciel obiektu, co jest działaniem w jego własnym interesie. Praktyka pokazuje, jednak, że nie zawsze tak się dzieje i wówczas o konieczności regularnych przeglądów mówi jasno prawo, a dokładnie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów i terenów.

Wskazana wyżej ustawa mówi o tym, że każdy właściciel budynku jest całkowicie odpowiedzialny za stan instalacji, które znajdują się w nim i ponosi też konsekwencje ewentualnych awarii i usterek, które mogą być groźne dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców lub osób, które tam przebywają. Ustawa reguluje też kwestie wskazane z niedopełnieniem obowiązków związanych m.in. z legalizacją gaśnic, za co są przewidziane kary finansowe dla właścicieli budynków i obiektów użytkowych.

Jak często powinno się wykonywać przeglądy przeciwpożarowe?

Zgodnie z regulacjami prawnymi przeglądy powinny być wykonywane co najmniej raz w każdym roku kalendarzowym. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy zalecenia producenta co do znajdujących się w danym obiekcie urządzeń gaśniczych stanowią inaczej.
Precyzyjne przepisy w zakresie wykonywania przeglądów są wskazane w normach co do poszczególnych urządzeń i to na nich należy bazować, kiedy planuje się działanie w zakresie przeglądów i tworzy harmonogram prac serwisowych.

Na czym w praktyce polegają przeglądy przeciwpożarowe?

Na co dzień regularne przeglądy przeciwpożarowe w budynkach stanowią dość złożoną kwestię. Dotyczy to zwłaszcza budynków o dużej powierzchni, gdzie ponadto znajduje się wiele obiektów, jakie należy poddać przeglądom. Takie działania są niezbędne, by móc zapewnić pracownikom lub mieszkańcom warunki bezpieczne do pracy. Szczególnym przypadkiem są tutaj duże biura i hale, na których pracuje wiele osób i gdzie troska o jakość warunków pracy jest szczególnie ważna. To w takich miejscach należy sprawdzać na bieżąco jakość zabezpieczeń na wypadek pożaru.
W praktyce w zakres takich czynności wchodzą:

 • działania konserwatorów w zakresie przeglądu instalacji tryskaczowej;
 • regularne sprawdzanie działania pomp hydroforni przeciwpożarowej;
 • okresowe badania wydajności oraz przeglądu hydrantów zewnętrznych;
 • sprawdzanie stanu drzwi oraz bram przeciwpożarowych, które znajdują się w budynku lub budynkach;
 • sprawdzanie wydajności, a także przegląd hydrantów wewnętrznych;
 • wykonywanie prób ciśnieniowych węży pożarniczych;
 • sprawdzanie stałego urządzenia gaśniczego, które znajduje się w budynku w serwerowni;
 • przegląd gaśnic proszkowych;
 • sprawdzanie agregatów śniegowych.

Często przeglądy wiążą się też z takimi działaniami jak np. wykonywanie złomowania gaśnic, które wycofano z użytkowania i niezbędne jest dostarczenie ich w bezpieczne miejsce, a na ich miejsce dostarczenie nowych.

Regularne przeglądy przeciwpożarowe są w stanie wskazywać na bieżąco usterki w instalacji, co ma wpływ na ich regularną wymianę i bezpieczeństwo warunków pracy.

Informacja prawna