Kierownik budowy Kraków – najważniejsza osoba na placu budowy

Każdy proces budowlany odbywać musi się na konkretnych zasadach. Wszyscy pracownicy przestrzegają z góry ustalonych wytycznych, które nie tylko umożliwiają prawidłową pracę, ale przede wszystkim zapewniają one wymagane względy bezpieczeństwa.

Kierownik budowy Kraków jest osobą, bez której żadna budowa nie miałaby racji bytu.

Posiadając odpowiednie uprawnienia oraz umiejętności, Kierownik budowy zobowiązany jest do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej. Osoba taka odpowiada za wszelkie wykonywane prace, kieruje robotami tak, aby przebiegały one sprawnie oraz prawidłowo. W momencie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia, Kierownik obarczony jest odpowiedzialnością karną, która dotyczy przede wszystkim odpowiedniego wykonywania wszelkich robót, tak aby zgodne one były z prawem budowlanym. Ponadto, wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP oraz zasad przeciwpożarowych. Za ich niedopatrzenie, również odpowiada kierownik budowy Kraków. Zasady te są o tyle ważne, gdyż są ściśle połączone ze zdrowiem oraz życiem wszystkim osób wykonywujących prace na budowie.

Czasami zdarza się, iż w procesie budowy uczestniczy również Inspektor nadzoru inwestycyjnego. Obecność ten funkcji zdefiniowana może być przez prawo budowlane lub Inspektor powołany może być przez Inwestora. Wówczas to Kierownik budowy ma obowiązek wykonywać wszystkie zalecenia Inspektora. W przypadku takiej sytuacji, obie te osoby prowadzą kontrolę na budowie.

Jakie dokładnie obowiązki oraz uprawnienia ciążą na Kierowniku budowy? Przede wszystkim, już na samym początku odbywa się protokolarne przejęcie budowy. Od tej chwili, osoba pełniąca ową funkcję kieruje budową, odpowiada za wszelkie względy bezpieczeństwa oraz wyznacza wytyczne do budowy. W trakcie prac, odbiera również poszczególne, kluczowe etapy budowy. Kierownik budowy zobowiązany jest również zgłaszać Inwestorowi odbiór wszelkich robót ulegających zakryciu oraz wszystkich kluczowych elementów. Przygotowuje on również dokumentację powykonawczą. W momencie skończenia wszystkich prac na budowie, Kierownik zgłasza do odpowiednich jednostek administracyjnych ukończenie oraz możliwy odbiór skończonego budynku. Wykonuje on podstawowy harmonogram oraz kosztorys inwestorki, który sporządzany jest w oparciu o przedmiar dołączony do projektu. Ponadto, w przypadku jakichkolwiek dodatkowych robót, Kierownik budowy odbiera je. Pomaga również dobierać oraz sprawdzać jakość materiałów wykorzystywanych podczas budowy.

Dodaj komentarz

Informacja prawna